ข้อมูลการศึกษา


การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการกำหนดอนาคตของการศึกษาและการประกอบอาชีพ ดังนั้นข้อมูลที่สมบูรณ์และสามารถที่จะตอบคำถามด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ คณะ/สาขาวิชาที่เปิดสอน ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ข้อควรทราบเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และสถานที่ติดต่อสอบถาม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกคณะ/สาขาวิชาของนักเรียน และเป็นข้อมูลสำหรับอาจารย์แนะแนว รวมทั้ง ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งจะสามารถตอบคำถามและประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้จากหัวข้อดังต่อไปนี้

ทั่วไป

ปฏิทินการศึกษา
กิจกรรมนักศึกษา
งานรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา

สวัสดิการนักศึกษา

ทุนการศึกษาและเงินสนับสนุน
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
การรักษาพยาบาล
หอพักนักศึกษา

ปฎิทินการศึกษา

กำหนดการเปิด - ปิดภาคการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

การสมัครเข้าศึกษา

การสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมีวิธีการที่แตกต่างกัน สามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

ปฏิทินดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกอบด้วย
 • วิชาเฉพาะ / ONET / ANET / Admissions
 • การรับตรง นร. เรียนดี จากทั่วประเทศ
 • การรับตรง โควตา 14 จว. ภาคใต้
ดูปฎิทินได้ที่ http://www.entrance.psu.ac.th/2554/news/pdf/05_ปฏิทินรับตรง2554.pdf

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวิธีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขั้นปริญญาตรี 3 วิธีการ คือ

1. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา
(ระบบ Admission หรือ รับรวม) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เป็นการดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 มีองค์ประกอบการพิจารณาและวิธีการ ดังนี้

1) องค์ประกอบและค่าน้ำหนักที่ใช้ในการพิจารณา : ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ ดังตาราง คือ

องค์ประกอบ
2551
ค่าน้ำหนัก
2552
ค่าน้ำหนัก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX)
10%
10%
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA กลุ่มสาระ 3-5 กลุ่ม จาก 8 กลุ่ม)
30%
40%
3. ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary
National Educational Test : O-NET)
35-70%
35-70%
4. ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง ( Advanced
National Educational Test : A-NET) และ/หรือ
วิชาเฉพาะ รวมแล้วไม่เกิน 3 วิชา
0-35%
0-35%


2) วิธีการดำเนินการ ประกอบด้วยขั้นตอน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการสอบวัดความรู้และขั้นตอนการสมัครคัดเลือกเข้าคณะ/ประเภทวิชา
           2.1) ขั้นตอนการสอบวัดความรู้
เป็นการสอบวัดความรู้ในวิชาต่าง ๆ ที่แต่ละคณะ/ประเภทวิชา กำหนดให้สอบเพื่อเก็บคะแนนไว้ใช้พิจารณาแข่งขันคัดเลือกในภายหลัง การสอบวัดความรู้มี 3 ประเภท คือ
                      (1 ) การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) จัดสอบปีละ 1 ครั้ง ดำเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ จัดสอบ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผู้สมัครสามารถสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น คะแนนสามารถเก็บไว้ใช้ได้ตลอดไป
                      (2) การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง ( Advanced National Educational Test : A-NET) ดำเนินการโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนดสอบในเดือนมีนาคม จัดสอบปีละ 1 ครั้ง จัดสอบทั้งหมด 11 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย 2, สังคมศึกษา 2, ภาษาอังกฤษ 2, คณิตศาสตร์ 2, วิทยาศาสตร์ 2, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาบาลี, ภาษาอาหรับ , ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ผู้สมัครจะเลือกสอบกี่วิชา และสอบกี่ครั้งก็ได้ คะแนนเก็บไว้ใช้ได้ 3 ปี
                      (3) วิชาเฉพาะ/วิชาความถนัด ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) กำหนดสอบในเดือนตุลาคม ก่อนการสอบ O-NET และ A-NET จัดสอบทั้งหมด 11 วิชา ได้แก่ ความถนัดทางวิศวกรรม, ความถนัดทางสถาปัตยกรรม, ความถนัดทางวิชาชีพครู, ความรู้ความถนัดทางศิลป์, ทฤษฎีทัศนศิลป์, ปฏิบัติทัศนศิลป์, ทฤษฎีนฤมิตศิลป์, ปฏิบัตินฤมิตศิลป์, วาดเส้น, องค์ประกอบศิลป์ และความถนัดทางนิเทศศิลป์ คะแนนเก็บไว้ใช้ได้ 3 ปี
           2.2) ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดให้ยื่นใบสมัครเพื่อเลือกคณะ/ประเภทวิชา
ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ผู้สมัครสามารถเลือกคณะ/ประเภทวิชาได้ 4 อันดับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะนำคะแนนวิชาต่าง ๆ ใน O-NET, วิชาต่าง ๆ ใน A-NET และ/หรือวิชาเฉพาะ/วิชาความถนัด ที่ผู้สมัครทำได้ มารวมกับคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) ที่คณะ/ประเภทวิชากำหนด เพื่อใช้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก และจะประกาศผลการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยประมาณต้นเดือนพฤษภาคม

2. การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง

           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะพยายามให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้รับใช้ชุมชนใต้ จึงได้หาแนวทางที่จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2516 -2517 มหาวิทยาลัยเริ่มจัดโควตาให้เฉพาะนักเรียนที่เรียนดีในชั้น ม.ศ.5 สายสามัญ (ม.6 ปัจจุบัน) ในภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง จำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนที่รับได้ทั้งหมด ต่อมาในปี 2518 เริ่มเปิดโอกาสให้นักเรียนในภาคใต้แข่งขันเข้าเรียนได้อย่างเสมอภาคด้วยวิธีการการสอบแข่งขัน โดยรับเข้าศึกษาจำนวนร้อยละ 30 ของจำนวนที่รับได้ทั้งหมด และ เพิ่มเป็นร้อยละ 40 ในปี 2519-2522 ตั้งแต่ปี 2523-2551 เพิ่มเป็นร้อยละ 50 จนถึงปัจจุบันรับเข้าศึกษาร้อยละ 75 ของจำนวนที่รับทั้งหมดในปีแต่ละปีการศึกษา
           ในการคัดเลือกโดยวิธีรับตรงนี้ มหาวิทยาลัยยังพบว่า นักเรียนโรงเรียนใหญ่ๆ ที่มีมาตรฐานการสอนดีจะมีโอกาสสอบคัดเลือกได้มากกว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือโรงเรียนประจำอำเภอเล็กๆ มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กระจายมากขึ้น โดยการแบ่งผู้สมัครออก เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 โดยกำหนดโควตาให้แต่ละกลุ่มจำนวนร้อยละ 40 และ 60 ของจำนวนที่จะรับได้โดยวิธีรับตรงตามลำดับ ผู้สมัครในกลุ่ม 1 คือนักเรียนที่เรียนดีที่สุด 10 % แรก ของแต่ละโรงเรียน ส่วนนักเรียนที่เหลือของแต่ละโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม 1 ให้ถือเป็นกลุ่ม 2 จากวิธีการแบ่งกลุ่มเช่นนี้ทำให้นักเรียนในโรงเรียนมัธยมเล็กๆมีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น

3. การสอบคัดเลือกนักศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ โดยคณะจัดสอบเอง
           เป็นการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร (ต่ำกว่าปริญญาตรี)ระดับอนุปริญญา, ระดับปริญญาตรี, ปริญญาตรีต่อเนื่อง และระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการรับนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการพิเศษอื่นๆ โดยคณะวิชาต่างๆ ที่รับผิดชอบหลักสูตรหรือโครงการพิเศษเหล่านี้ จะเปิดรับสมัครและทำการสอบคัดเลือกเองโดยตรง ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครและวันสอบแข่งขัน เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นคราวๆไป

ส่วนเรื่องของการโอนย้ายและแลกเปลี่ยน สามารถสอบถามได้ที่งานทะเบียนกลาง เบอร์โทรศัพท์ 0-7444-6734 หรือที่เว็บไซต์ http://reg.psu.ac.th/

ระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา มีปฎิทินการรับสมัครและวิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้

ปฎิทินการรับสมัคร

บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดปฎิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
 1. การรับสมัครประจำปี
 2. กำหนดระยะเวลารับสมัครประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี เป็นการรับสมัครครั้งใหญ่ทุกสาขาวิชา
 3. การรับสมัครตลอดปี
 4. กำหนดระยะเวลารับสมัครประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายนของปีถัดไป เป็นการรับสมัครเฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น
ดูกำหนดการได้ที่เว็บไซต์ http://www.grad.psu.ac.th/th/admis_book.php

วิธีการรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถรับใบสมัคร ตามช่องทางต่อไปนี้
 1. ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.grad.psu.ac.th/th/admis_book.php หรือ
 2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 4 อาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันเวลาราชการ หรือ
 3. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ในวันเวลาราชการ หรือ
 4. งานทะเบียนกลาง อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ในวันเวลาราชการ หรือ
 5. สำนักงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง ในวันและเวลาราชการ หรือ
 6. สำนักงานเลขานุการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร

 1. ทุกสาขาวิชาในวิทยาเขตหาดใหญ่ ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 4 อาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 2. ทุกสาขาวิชาในวิทยาเขตปัตตานี ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
 3. ทุกสาขาวิชาในวิทยาเขตภูเก็ต ที่งานทะเบียนกลาง อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

การยื่นใบสมัคร

 1. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผู้สมัครเข้าระบบได้ที่ http://www.grad.psu.ac.th/th/admis_book.php
 2. สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครมาที่วิทยาเขต/เขตการศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชานั้นๆ
ดาวน์โหลดคู่มือการรับสมัครได้ที่ http://www.grad.psu.ac.th/th/admis_book.php

ส่วนเรื่องของการโอนย้ายและแลกเปลี่ยน

สามารถสอบถามได้ที่งานทะเบียนกลาง เบอร์โทรศัพท์ 0-7444-6734 หรือที่เว็บไซต์ http://reg.psu.ac.th/เว็บไซต์บัณทิตวิทยาลัย http://www.grad.psu.ac.th

งานรับนักศึกษา ป.ตรี

เว็บไซต์ : http://www.entrance.psu.ac.th/index.php

ข้อมูลทั่วไป

งานรับนักศึกษา เดิมชื่อ “หน่วยสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย” หรือ “หน่วยสอบคัดเลือกฯ “ เป็นหน่วยสังกัดงานบริการวิชาการ กองบริการการศึกษา ต่อมาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 285 (9/2548) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งเป็น “งานรับนักศึกษา” เป็นงานหนึ่งกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

งานรับนักศึกษา แบ่งงานตามภารกิจหลัก 2 ด้าน ดังนี้

1. ภารกิจด้านการรับนักศึกษา มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการประสานงานและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
            1.1 การคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาขั้นปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง (สอบตรง) และโควตาพิเศษ ต่าง ๆ ได้แก่
                - การคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
               - การคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีรับตรง
               - โครงการคัดเลือกนักศึกษาไทยที่นับถือศาสนาอิสลามใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการกระทรวงมหาดไทย
               - การคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
               - การคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคเหนือโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
               - การคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
               - โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ท้องถิ่นที่ไม่มีผู้สอบผ่านข้อเขียน (โควตาอำเภอ)
               - โครงการรับนักศึกษาแพทย์โควตาจังหวัด (แพทย์ชนบท)
               - โครงการรับนักศึกษาทันตแพทย์โควตาจังหวัด
           1.2 การคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนักศึกษา (Admissions) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
           1.3 การจัดสอบวิชาเฉพาะ/วิชาความถนัด เพื่อสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
           1.4 การจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) และ การจัดสอบทางการศึกษาขั้นสูง (Advanced National Education Test : A-NET)
           1.5 การรับนักศึกษาตามโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย/ คณะต่าง ๆ
           1.6 การดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี

การดำเนินงานในระดับปฎิบัติหน้าที่ในข้อ 1.1, 1.2, 1.3 และ 1.4 อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ /คณะอนุกรรมการดำเนินงานที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น โดยมีงานรับนักศึกษาเป็นฝ่ายเลขานุการและประสานงาน

2. ภารกิจด้านการบริหารและธุรการ การจัดทำข้อมูลและสารสนเทศ คลังข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ การประเมิน วิจัยและพัฒนาระบบการรับนักศึกษา การประชาสัมพันธ์และแนะแนว การประกันคุณภาพและการควบคุมภายใน การเงินและพัสดุ และงานธุรการ

สวัสดิการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พร้อมจัดบริการและสวัสดิการที่ หลากหลายด้วยระบบสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษามีการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต และมีคุณธรรม ข้อมูลในหัวข้อดังกล่าว นำเสนอดังในรายละเอียดต่อไปนี้

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จัดให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาจนสำเร็จระดับปริญญาตรี ทั้งนี้นักศึกษาต้องชำระคืนหลังสำเร็จการศึกษา วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปีการศึกษา ติดต่องานแนะแนวและจัดหางาน โทร. 0-7428-2201 , 0-7428-2205

เว็บไซต์ : http://student.psu.ac.th/loan/

การรักษาพยาบาล

การประกันสุขภาพ

มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล บังคับใช้กับนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาต้องชำระเงินค่าประกันปีการศึกษาละ 300 บาท และให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง 30 บาท) ได้รับสิทธิ์เข้ารักษาพยาบาลและคุ้มครองกรณีป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุดังนี้

      1. กรณีป่วยไข้ มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ทั้งในภาคการศึกษาที่ 1 2 และภาคฤดูร้อน รวมเป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อปีการศึกษา
      2. กรณีได้รับอุบัติเหตุ มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน คลินิก และโพลีคลินิกทั่วโลก ตลอดปีการศึกษา โดยมีสิทธิ์เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 12,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และถ้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ได้รับเงินชดเชยจำนวน 120,000 บาท
      3. กรณีป่วยไข้ และสร้างเสริมสุขภาพเบื้องต้น มีสิทธิ์เข้ารับบริการที่คลินิกสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษา ณ อาคารสำนักงานหอพัก

การใช้สิทธิ์และเบิกจ่ายเงิน

      1. กรณีป่วยไข้ ให้นักศึกษาแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรทอง ต่อเจ้าหน้าที่การเงินโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยไม่ต้องชำระเงินกับทางโรงพยาบาล
      2. กรณีได้รับอุบัติเหตุ
         2.1 การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 1
         2.2 การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆ (ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลสงขลา-นครินทร์) ให้ติดต่อขอเบิกจ่ายเงินที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ณ อาคารสำนักงานหอพัก โดยแนบหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลฉบับจริงและใบรับรองแพทย์

เว็บไซต์ : http://student.psu.ac.th/health/

ทุนการศึกษาและเงินสนับสนุน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีนโยบายช่วยเหลือ นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาจนสำเร็จ จึงได้จัดหาทุนการศึกษาจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาดังนี้

1. ทุนการศึกษา

       1.1 ทุนประเภทช่วยเหลือโดยการทำงานแลกเปลี่ยน

เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรให้นักศึกษา โดยกำหนดให้ผู้รับทุน ทำงานให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนคิดเป็นชั่วโมงการทำงาน ชั่วโมงละ 25 บาท ระยะเวลาทำงานไม่เกิน 100 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

       1.2 ทุนประเภททั่วไป (ทุนธนาคาร, มูลนิธิ ฯลฯ)

เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์เงินทุนจากหน่วยงาน บริษัท ธนาคารและเอกชน มูลนิธิ จำนวนเงินทุนตั้งแต่ 3,000-30,000 บาท/ปี

       1.3 ทุนประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 3 รายการ คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงห้องสมุดให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนดคือ ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา

ติดต่องานแนะแนวและจัดหางาน โทร. 0-7428-2000 ต่อ 2077

2. เงินยืมเพื่อการศึกษา

       2.1 เงินยืมเพื่อเหตุฉุกเฉิน

เป็นเงินที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาที่มีความเดือดร้อนเรื่องการเงินกระทันหัน ให้ยืมคราวละ 1,000 บาท

ติดต่องานแนะแนวและจัดหางาน โทร. 0-7428-2000 ต่อ 2077

หอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษาจัดสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และเพื่อพัฒนา นักศึกษาในด้านต่างๆ ได้แก่ การใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัย แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เข้าใจและเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

การเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยทุกคน ต้องย้ายทะเบียนบ้านเข้าอยู่ในเลขที่บ้านของมหาวิทยาลัย และโอนย้ายกลับได้เมื่อพ้นสภาพหรือจบการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสงขลา โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณฑ์การจัดที่พักให้นักศึกษาดังต่อไปนี้

       1. มหาวิทยาลัยจะจัดสรรที่พักในหอพักนักศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 คณะพยาบาลศาสตร์ทุกคน
       2. มหาวิทยาลัยจะจัดสรรที่พักให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพ และ/หรือมีโรคประจำตัวที่แพทย์รับรองว่าเป็นอุปสรรคในการเดินทาง คณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา ประธาน เหรัญญิก และเลขานุการชมรม ในสังกัดองค์การนักศึกษา กรรมการสโมสรนักศึกษาประจำคณะๆ ละไม่เกิน 25 คน นักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย เช่น นักกีฬา นักแสดง และนักศึกษาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร หากมีที่พักว่างจะให้นักศึกษานอกเหนือจากที่มีอยู่ข้างต้นมีสิทธิ์จับสลากเข้าพักในหอพักตามจำนวนที่พักว่างที่มีอยู่
       3. นักศึกษาหญิงชั้นปีที่ที่ 3 และ 4 ของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เข้าพักในหอพักคณะพยาบาลศาสตร์
       4. นักศึกษาชายและหญิงชั้นปีที่ 2-6 ของคณะแพทยศาสตร์ ให้เข้าพักในหอพักคณะแพทยศาสตร์


* ติดต่อสำนักงานหอพัก วิทยาเขตหาดใหญ่
     โทร. 0-7444-6732 หรือ 0-7428-2000 ต่อ 2082, 2084
เว็บไซต์ :
http://student.psu.ac.th/dorm/

* ติดต่อสำนักงานหอพัก วิทยาเขตภูเก็ต
     หอพักนักศึกษาชาย โทร.076-276061 (เบอร์ภายใน 6061)
     หอพักนักศึกษาหญิง โทร.076-361500 (เบอร์ภายใน 1500)
เว็บไซต์ : www.phuket.psu.ac.th/dormitory

กิจกรรมนักศึกษา

เว็บไซต์งานกิจการนักศึกษา: https://activity.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

1. กิจกรรมส่วนกลาง ได้แก่ องค์การบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก และชมรมในสังกัดองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

              1.1 ชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์
              1.2 ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม
              1.3 ชมรมด้านกีฬา
              1.4 ชมรมด้านวิชาการ

2. กิจกรรมส่วนคณะ ได้แก่ กิจกรรมสโมสรและชุมนุมในสังกัดสโมสรคณะ ต่างๆ
ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อดังต่อไปนี้

องค์การบริหารองค์การนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ นอกเหนือจากการฟังบรรยายในห้องเรียน ตลอดจนการฝึกฝนทักษะเพื่อที่จะให้เป็นบัณฑิตที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถ บุคลิกภาพที่ดี มีวิจารณญาณ เสียสละต่อส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมสมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ โดยนักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ

เว็บไซต์ : https://activity.psu.ac.th/?q=ongkan

สภานักศึกษา คือ องค์กรหนึ่งของนักศึกษา ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย…..องค์กรนักศึกษาเพื่อการศึกษานั่นเอง บทบาทหน้าที่ ควบคุมดูแลการทำงานขององค์การบริหารองค์การนักศึกษา ชมรมต่างๆรวมถึงสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย พิทักษ์สิทธิ์ต่างๆของนักศึกษา พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา…

เว็บไซต์ : https://activity.psu.ac.th/?q=sapa

สภานักศึกษา ม.อ. ปัตตานี สภานักศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งของนักศึกษา ในม.อ.ปัตตานี ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่เคียงคู่ กับองค์การบริหารองค์การนักศึกษามีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานขององค์ การบริหารองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมต่างๆ และคอยรับฟังปัญหาของ นักศึกษาเพื่อไปเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการประสานงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรต่างๆ ของนักศึกษา แต่หน้าที่สำคัญที่สุดคือการตรวจ สอบการบริหารขององค์กรต่างๆเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของชาว ม.อ.

เว็บไซต์ : http://www.councill-pn-psu.th.gs/web-c/ouncill-pn-psu/index%20wt.htm