สวัสดิการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พร้อมจัดบริการและสวัสดิการที่ หลากหลายด้วยระบบสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษามีการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต และมีคุณธรรม ข้อมูลในหัวข้อดังกล่าว นำเสนอดังในรายละเอียดต่อไปนี้

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จัดให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาจนสำเร็จระดับปริญญาตรี ทั้งนี้นักศึกษาต้องชำระคืนหลังสำเร็จการศึกษา วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปีการศึกษา ติดต่องานแนะแนวและจัดหางาน โทร. 0-7428-2201 , 0-7428-2205

เว็บไซต์ : http://student.psu.ac.th/loan/

การรักษาพยาบาล

การประกันสุขภาพ

มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล บังคับใช้กับนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาต้องชำระเงินค่าประกันปีการศึกษาละ 300 บาท และให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง 30 บาท) ได้รับสิทธิ์เข้ารักษาพยาบาลและคุ้มครองกรณีป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุดังนี้

      1. กรณีป่วยไข้ มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ทั้งในภาคการศึกษาที่ 1 2 และภาคฤดูร้อน รวมเป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อปีการศึกษา
      2. กรณีได้รับอุบัติเหตุ มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน คลินิก และโพลีคลินิกทั่วโลก ตลอดปีการศึกษา โดยมีสิทธิ์เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 12,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และถ้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ได้รับเงินชดเชยจำนวน 120,000 บาท
      3. กรณีป่วยไข้ และสร้างเสริมสุขภาพเบื้องต้น มีสิทธิ์เข้ารับบริการที่คลินิกสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษา ณ อาคารสำนักงานหอพัก

การใช้สิทธิ์และเบิกจ่ายเงิน

      1. กรณีป่วยไข้ ให้นักศึกษาแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรทอง ต่อเจ้าหน้าที่การเงินโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยไม่ต้องชำระเงินกับทางโรงพยาบาล
      2. กรณีได้รับอุบัติเหตุ
         2.1 การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 1
         2.2 การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆ (ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลสงขลา-นครินทร์) ให้ติดต่อขอเบิกจ่ายเงินที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ณ อาคารสำนักงานหอพัก โดยแนบหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลฉบับจริงและใบรับรองแพทย์

เว็บไซต์ : http://student.psu.ac.th/health/

ทุนการศึกษาและเงินสนับสนุน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีนโยบายช่วยเหลือ นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาจนสำเร็จ จึงได้จัดหาทุนการศึกษาจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาดังนี้

1. ทุนการศึกษา

       1.1 ทุนประเภทช่วยเหลือโดยการทำงานแลกเปลี่ยน

เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรให้นักศึกษา โดยกำหนดให้ผู้รับทุน ทำงานให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนคิดเป็นชั่วโมงการทำงาน ชั่วโมงละ 25 บาท ระยะเวลาทำงานไม่เกิน 100 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

       1.2 ทุนประเภททั่วไป (ทุนธนาคาร, มูลนิธิ ฯลฯ)

เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์เงินทุนจากหน่วยงาน บริษัท ธนาคารและเอกชน มูลนิธิ จำนวนเงินทุนตั้งแต่ 3,000-30,000 บาท/ปี

       1.3 ทุนประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 3 รายการ คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงห้องสมุดให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนดคือ ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา

ติดต่องานแนะแนวและจัดหางาน โทร. 0-7428-2000 ต่อ 2077

2. เงินยืมเพื่อการศึกษา

       2.1 เงินยืมเพื่อเหตุฉุกเฉิน

เป็นเงินที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาที่มีความเดือดร้อนเรื่องการเงินกระทันหัน ให้ยืมคราวละ 1,000 บาท

ติดต่องานแนะแนวและจัดหางาน โทร. 0-7428-2000 ต่อ 2077

หอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษาจัดสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และเพื่อพัฒนา นักศึกษาในด้านต่างๆ ได้แก่ การใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัย แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เข้าใจและเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

การเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยทุกคน ต้องย้ายทะเบียนบ้านเข้าอยู่ในเลขที่บ้านของมหาวิทยาลัย และโอนย้ายกลับได้เมื่อพ้นสภาพหรือจบการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสงขลา โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณฑ์การจัดที่พักให้นักศึกษาดังต่อไปนี้

       1. มหาวิทยาลัยจะจัดสรรที่พักในหอพักนักศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 คณะพยาบาลศาสตร์ทุกคน
       2. มหาวิทยาลัยจะจัดสรรที่พักให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพ และ/หรือมีโรคประจำตัวที่แพทย์รับรองว่าเป็นอุปสรรคในการเดินทาง คณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา ประธาน เหรัญญิก และเลขานุการชมรม ในสังกัดองค์การนักศึกษา กรรมการสโมสรนักศึกษาประจำคณะๆ ละไม่เกิน 25 คน นักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย เช่น นักกีฬา นักแสดง และนักศึกษาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร หากมีที่พักว่างจะให้นักศึกษานอกเหนือจากที่มีอยู่ข้างต้นมีสิทธิ์จับสลากเข้าพักในหอพักตามจำนวนที่พักว่างที่มีอยู่
       3. นักศึกษาหญิงชั้นปีที่ที่ 3 และ 4 ของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เข้าพักในหอพักคณะพยาบาลศาสตร์
       4. นักศึกษาชายและหญิงชั้นปีที่ 2-6 ของคณะแพทยศาสตร์ ให้เข้าพักในหอพักคณะแพทยศาสตร์


* ติดต่อสำนักงานหอพัก วิทยาเขตหาดใหญ่
     โทร. 0-7444-6732 หรือ 0-7428-2000 ต่อ 2082, 2084
เว็บไซต์ :
http://student.psu.ac.th/dorm/

* ติดต่อสำนักงานหอพัก วิทยาเขตภูเก็ต
     หอพักนักศึกษาชาย โทร.076-276061 (เบอร์ภายใน 6061)
     หอพักนักศึกษาหญิง โทร.076-361500 (เบอร์ภายใน 1500)
เว็บไซต์ : www.phuket.psu.ac.th/dormitory