การสมัครเข้าศึกษา

การสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมีวิธีการที่แตกต่างกัน สามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

ปฏิทินดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกอบด้วย
 • วิชาเฉพาะ / ONET / ANET / Admissions
 • การรับตรง นร. เรียนดี จากทั่วประเทศ
 • การรับตรง โควตา 14 จว. ภาคใต้
ดูปฎิทินได้ที่ http://www.entrance.psu.ac.th/2554/news/pdf/05_ปฏิทินรับตรง2554.pdf

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวิธีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขั้นปริญญาตรี 3 วิธีการ คือ

1. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา
(ระบบ Admission หรือ รับรวม) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เป็นการดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 มีองค์ประกอบการพิจารณาและวิธีการ ดังนี้

1) องค์ประกอบและค่าน้ำหนักที่ใช้ในการพิจารณา : ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ ดังตาราง คือ

องค์ประกอบ
2551
ค่าน้ำหนัก
2552
ค่าน้ำหนัก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX)
10%
10%
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA กลุ่มสาระ 3-5 กลุ่ม จาก 8 กลุ่ม)
30%
40%
3. ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary
National Educational Test : O-NET)
35-70%
35-70%
4. ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง ( Advanced
National Educational Test : A-NET) และ/หรือ
วิชาเฉพาะ รวมแล้วไม่เกิน 3 วิชา
0-35%
0-35%


2) วิธีการดำเนินการ ประกอบด้วยขั้นตอน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการสอบวัดความรู้และขั้นตอนการสมัครคัดเลือกเข้าคณะ/ประเภทวิชา
           2.1) ขั้นตอนการสอบวัดความรู้
เป็นการสอบวัดความรู้ในวิชาต่าง ๆ ที่แต่ละคณะ/ประเภทวิชา กำหนดให้สอบเพื่อเก็บคะแนนไว้ใช้พิจารณาแข่งขันคัดเลือกในภายหลัง การสอบวัดความรู้มี 3 ประเภท คือ
                      (1 ) การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) จัดสอบปีละ 1 ครั้ง ดำเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ จัดสอบ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผู้สมัครสามารถสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น คะแนนสามารถเก็บไว้ใช้ได้ตลอดไป
                      (2) การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง ( Advanced National Educational Test : A-NET) ดำเนินการโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนดสอบในเดือนมีนาคม จัดสอบปีละ 1 ครั้ง จัดสอบทั้งหมด 11 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย 2, สังคมศึกษา 2, ภาษาอังกฤษ 2, คณิตศาสตร์ 2, วิทยาศาสตร์ 2, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาบาลี, ภาษาอาหรับ , ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ผู้สมัครจะเลือกสอบกี่วิชา และสอบกี่ครั้งก็ได้ คะแนนเก็บไว้ใช้ได้ 3 ปี
                      (3) วิชาเฉพาะ/วิชาความถนัด ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) กำหนดสอบในเดือนตุลาคม ก่อนการสอบ O-NET และ A-NET จัดสอบทั้งหมด 11 วิชา ได้แก่ ความถนัดทางวิศวกรรม, ความถนัดทางสถาปัตยกรรม, ความถนัดทางวิชาชีพครู, ความรู้ความถนัดทางศิลป์, ทฤษฎีทัศนศิลป์, ปฏิบัติทัศนศิลป์, ทฤษฎีนฤมิตศิลป์, ปฏิบัตินฤมิตศิลป์, วาดเส้น, องค์ประกอบศิลป์ และความถนัดทางนิเทศศิลป์ คะแนนเก็บไว้ใช้ได้ 3 ปี
           2.2) ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดให้ยื่นใบสมัครเพื่อเลือกคณะ/ประเภทวิชา
ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ผู้สมัครสามารถเลือกคณะ/ประเภทวิชาได้ 4 อันดับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะนำคะแนนวิชาต่าง ๆ ใน O-NET, วิชาต่าง ๆ ใน A-NET และ/หรือวิชาเฉพาะ/วิชาความถนัด ที่ผู้สมัครทำได้ มารวมกับคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) ที่คณะ/ประเภทวิชากำหนด เพื่อใช้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก และจะประกาศผลการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยประมาณต้นเดือนพฤษภาคม

2. การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง

           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะพยายามให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้รับใช้ชุมชนใต้ จึงได้หาแนวทางที่จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2516 -2517 มหาวิทยาลัยเริ่มจัดโควตาให้เฉพาะนักเรียนที่เรียนดีในชั้น ม.ศ.5 สายสามัญ (ม.6 ปัจจุบัน) ในภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง จำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนที่รับได้ทั้งหมด ต่อมาในปี 2518 เริ่มเปิดโอกาสให้นักเรียนในภาคใต้แข่งขันเข้าเรียนได้อย่างเสมอภาคด้วยวิธีการการสอบแข่งขัน โดยรับเข้าศึกษาจำนวนร้อยละ 30 ของจำนวนที่รับได้ทั้งหมด และ เพิ่มเป็นร้อยละ 40 ในปี 2519-2522 ตั้งแต่ปี 2523-2551 เพิ่มเป็นร้อยละ 50 จนถึงปัจจุบันรับเข้าศึกษาร้อยละ 75 ของจำนวนที่รับทั้งหมดในปีแต่ละปีการศึกษา
           ในการคัดเลือกโดยวิธีรับตรงนี้ มหาวิทยาลัยยังพบว่า นักเรียนโรงเรียนใหญ่ๆ ที่มีมาตรฐานการสอนดีจะมีโอกาสสอบคัดเลือกได้มากกว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือโรงเรียนประจำอำเภอเล็กๆ มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กระจายมากขึ้น โดยการแบ่งผู้สมัครออก เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 โดยกำหนดโควตาให้แต่ละกลุ่มจำนวนร้อยละ 40 และ 60 ของจำนวนที่จะรับได้โดยวิธีรับตรงตามลำดับ ผู้สมัครในกลุ่ม 1 คือนักเรียนที่เรียนดีที่สุด 10 % แรก ของแต่ละโรงเรียน ส่วนนักเรียนที่เหลือของแต่ละโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม 1 ให้ถือเป็นกลุ่ม 2 จากวิธีการแบ่งกลุ่มเช่นนี้ทำให้นักเรียนในโรงเรียนมัธยมเล็กๆมีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น

3. การสอบคัดเลือกนักศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ โดยคณะจัดสอบเอง
           เป็นการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร (ต่ำกว่าปริญญาตรี)ระดับอนุปริญญา, ระดับปริญญาตรี, ปริญญาตรีต่อเนื่อง และระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการรับนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการพิเศษอื่นๆ โดยคณะวิชาต่างๆ ที่รับผิดชอบหลักสูตรหรือโครงการพิเศษเหล่านี้ จะเปิดรับสมัครและทำการสอบคัดเลือกเองโดยตรง ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครและวันสอบแข่งขัน เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นคราวๆไป

ส่วนเรื่องของการโอนย้ายและแลกเปลี่ยน สามารถสอบถามได้ที่งานทะเบียนกลาง เบอร์โทรศัพท์ 0-7444-6734 หรือที่เว็บไซต์ http://reg.psu.ac.th/

ระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา มีปฎิทินการรับสมัครและวิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้

ปฎิทินการรับสมัคร

บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดปฎิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
 1. การรับสมัครประจำปี
 2. กำหนดระยะเวลารับสมัครประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี เป็นการรับสมัครครั้งใหญ่ทุกสาขาวิชา
 3. การรับสมัครตลอดปี
 4. กำหนดระยะเวลารับสมัครประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายนของปีถัดไป เป็นการรับสมัครเฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น
ดูกำหนดการได้ที่เว็บไซต์ http://www.grad.psu.ac.th/th/admis_book.php

วิธีการรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถรับใบสมัคร ตามช่องทางต่อไปนี้
 1. ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.grad.psu.ac.th/th/admis_book.php หรือ
 2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 4 อาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันเวลาราชการ หรือ
 3. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ในวันเวลาราชการ หรือ
 4. งานทะเบียนกลาง อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ในวันเวลาราชการ หรือ
 5. สำนักงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง ในวันและเวลาราชการ หรือ
 6. สำนักงานเลขานุการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร

 1. ทุกสาขาวิชาในวิทยาเขตหาดใหญ่ ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 4 อาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 2. ทุกสาขาวิชาในวิทยาเขตปัตตานี ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
 3. ทุกสาขาวิชาในวิทยาเขตภูเก็ต ที่งานทะเบียนกลาง อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

การยื่นใบสมัคร

 1. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผู้สมัครเข้าระบบได้ที่ http://www.grad.psu.ac.th/th/admis_book.php
 2. สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครมาที่วิทยาเขต/เขตการศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชานั้นๆ
ดาวน์โหลดคู่มือการรับสมัครได้ที่ http://www.grad.psu.ac.th/th/admis_book.php

ส่วนเรื่องของการโอนย้ายและแลกเปลี่ยน

สามารถสอบถามได้ที่งานทะเบียนกลาง เบอร์โทรศัพท์ 0-7444-6734 หรือที่เว็บไซต์ http://reg.psu.ac.th/เว็บไซต์บัณทิตวิทยาลัย http://www.grad.psu.ac.th