นักศึกษา

มหาวิทยาลัยโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบสารสนทเศของมหาวิทยาลัย โดยการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัยและต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ตั้งแต่ระบบการรับเข้า การจัดการเรียนการสอน การดูแลนักศึกษา จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ซึ่งระบบที่ให้บริการสมารถดูรายละเอียดของแต่ละวิทยาเขตได้ดังต่อไปนี้

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับนักศึกษา

วิทยาเขตหาดใหญ่
วิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขตภูเก็ต
วิทยาสุราษฏร์ธานี
เขตการศึกษาตรัง

วิทยาเขตหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยโดยศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขตหาดใหญ่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบสารสนทเศของมหาวิทยาลัย โดยการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัยและต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ตั้งแต่ระบบการรับเข้า การจัดการเรียนการสอน การดูแลนักศึกษา จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ซึ่งระบบที่ให้บริการสำหรับนักศึกษาในวิทยาเขตหาดใหญ่ได้แก่

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่

ลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่าน Web

1. ให้นักศึกษาป้อนข้อมูลลงทะเบียนเรียนผ่าน Web โดยป้อนข้อมูลจากภายนอกวิทยาเขตหาดใหญ่ได้ โดยเข้าสู่ระบบโดยผ่าน Web browser “Internet explorer v.5 ขึ้นไป” หรือ “Netscape Navigator v.4.7 ขึ้นไป” ที่ Web Site http://regist.psu.ac.th/
2. การใส่ Username และ Password
ป้อนข้อมูล Username และ Password ตามที่ทางทะเบียนและประมวลผล แจกให้ เช่น นักศึกษารหัส 4510999
ใส่ Username= 4510999 Password=...............จากนั้นเลือกภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่ลงทะเบียน และกดปุ่ม ok
3. หลังจากกดปุ่ม “Ok” จะแสดงข้อความ Auto Complete แล้วจึงกดปุ่ม “No”
4. เมื่อแสดงข้อความ Security Alert กดปุ่ม “Yes”
5. การป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงทะเบียนครั้งแรก (Add Subject)
     5.1 กดปุ่ม “Add New”
     5.2 เมื่อนักศึกษากดปุ่ม “Add New” แล้ว ให้นักศึกษาป้อนรหัสวิชาหรือชื่อวิชาที่รายการ “คำค้น” และกดปุ่ม “Find” (สำหรับรายวิชาทั่วไป)หากเป็นรายวิชาวิทยานิพนธ์ ให้กดที่ข้อความ “ค้นหาที่นี่” เพื่อดูตอนเรียนเนื่องจากในแต่ละภาคการศึกษาตอนเรียนอาจจะแตกต่างกัน
     5.3 หลังจากกดปุ่ม “Find” แล้ว หน้าจอจะแสดงรายวิชาที่ค้นพบ (เช่นทุกกลุ่มที่เปิดสอน หรือภายในรหัสวิชาเดียวกัน แต่มีชื่อวิชาแตกต่างกัน หรือชื่อวิชาเดียวกัน แต่จำนวนหน่วยกิตไม่เท่ากัน) ให้นักศึกษาเลือกรายวิชาที่ต้องการ โดยกด Link ไปยังรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน จากนั้น เลือกประเภทวิชาสำหรับรายวิชาทั่วไป และให้ระบุจำนวนหน่วยกิตเฉพาะในรายวิชาวิทยานิพนธ์ เท่านั้น และกดปุ่ม “Add ให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5.1-5.3 จนครบทุกรายวิชาที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียน

***หมายเหตุ*** นักศึกษาต้องระมัดระวังในการเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ซึ่งบางรายวิชามีรหัสวิชาเดียวกัน แต่มีชื่อวิชาแตกต่างกัน/หรือชื่อวิชาเดียวกัน แต่จำนวนหน่วยกิตไม่เท่ากัน

6.การป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน (Add/Withdrawal) เมื่อนักศึกษาได้ทำการลงทะเบียนเรียนตามข้อ 5. เรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งต่อไปจะสามารถทำการ เพิ่ม-ถอนรายวิชาได้
     6.1 การถอนรายวิชา
          6.1.1เลือกรายวิชาที่ต้องการถอนจากรายวิชาที่ยืนยันการลงทะเบียนแล้ว
           6.1.2 กดปุ่ม “Withdrawal” เพื่อทำการถอนรายวิชา จะแสดงรายวิชาที่ต้องการถอนดังรูป
           6.1.3 หากแน่ใจว่าต้องการถอน ให้กดปุ่ม “Withdrawal”
           6.1.4 กดปุ่ม “Withdrawal” แล้วจะแสดงรายวิชาที่ต้องการถอน
                6.1.4.1 กดปุ่ม “Delete Withdrawal” เพื่อลบรายวิชาที่เลือกไว้เพื่อทำการถอน (คือไม่ประสงค์จะถอนในรายวิชาที่นักศึกษาเลือกไว้เพื่อถอน ยังต้องการเรียนเช่นเดิม)
                6.1.4.2 กดปุ่ม “check all” เพื่อตรวจสอบรายวิชาที่สามารถทำ การถอนได้
                6.1.4.3 กดปุ่ม “Registration” เพื่อยืนยันการถอน
     6.2 การเพิ่มรายวิชา
      6.2.1 กดปุ่ม “Add New” เพื่อเลือกรายวิชาที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นให้นักศึกษาป้อนรหัสวิชาหรือชื่อวิชาที่รายการ “คำค้น” และกดปุ่ม “Find” (สำหรับรายวิชาทั่วไป)หากเป็นรายวิชาวิทยานิพนธ์ ให้กดคลิก link “ค้นหาที่นี่” เพื่อดูตอน เนื่องจากในแต่ละภาคการศึกษาตอนเรียนอาจจะแตกต่างกัน
      6.2.2 เมื่อกด Link ไปยังรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน จากนั้นเลือกประเภทวิชาสำหรับรายวิชาทั่วไป และให้ระบุจำนวนหน่วยกิตเฉพาะในรายวิชาวิทยานิพนธ์เท่านั้นและกดปุ่ม “Add” ดังรูปหลังจากกดปุ่ม “Add”จะแสดงรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม
      6.2.3 การแก้ไขจำนวนหน่วยกิต หรือประเภทของการลงทะเบียน(Edit)
           6.2.3.1 เลือกรายวิชาที่ต้องการ โดยคลิกที่หน้ารายวิชาที่ต้องการแก้ไข และกดปุ่ม “Edit”คหน้าจอจะแสดงรายวิชาที่จะทำการแก้ไข ในการแก้ไข ทำได้ 2 กรณีเท่านั้น คือ
           - แก้ไขประเภทวิชา A : Audit
                C : Credit
               N : Non-credit
          - แก้ไขจำนวนหน่วยกิต เฉพาะรายวิชาวิทยานิพนธ์
               6.2.3.2 หลังจากที่นักศึกษาแก้ไขประเภทวิชาหรือจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาวิทยานิพนธ์แล้ว ให้กดปุ่ม “Edit”
     6.2.4 การลบรายวิชาที่ไม่ไต้องการ (Delete)
          6.2.4.1 เลือกรายวิชาที่ต้อง โดยคลิกที่หน้ารายวิชาที่ต้องการลบและกดปุ่ม “Delete” หน้าจอจะแสดงรายวิชาที่จะลบ
          6.2.4.2 หากนักศึกษาแน่ใจว่าจะลบรายวิชาที่เลือกไว้ให้กดปุ่ม “Delete”
     6.2.5 กดปุ่ม “Check all” เพื่อตรวจสอบรายวิชาที่สามารถทำการเพิ่มรายวิชาได้หรือไม่ โปรแกรมจะตรวจสอบทุกรายวิชา หากรายวิชาใดมีปัญหา จะแสดงข้อความปัญหานั้นให้นักศึกษาทราบ หากไม่มีปัญหาใด ๆ จะขึ้นข้อความ “ทุกรายวิชาที่เลือกถูกต้อง พร้อมลงทะเบียนได้”
     6.2.6 กดปุ่ม “Registration” เพื่อยืนยันการเพิ่มรายวิชา หลังจากนี้นักศึกษายังสามารถเพิ่มวิชา หรือแก้ไขวิชาหรือลบวิชาใดๆ ได้อีก
7. หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “ออกจากระบบ”

เว็บไซต์ http://reg.psu.ac.th/manual/index_.htm

เช็คอีเมล์

เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักศึกษา สามารถใช้บริการ ต่างๆที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ โดยใช้ PSU Passport (แนะนำPSU Passport) เป็นกุญแจในการ เข้าใช้บริการ ซึ่งE -Mail Address นักศึกษาจะได้ E-Mail Address อัตโนมัติ เป็นรหัส นักศึกษา ตามด้วย @email.psu.ac.th เช่น นักศึกษา รหัส 5410110001 จะมี e-mail address เป็น 5410110001@email.psu.ac.th โดยนักศึกษาสามารถใช้งานได้ที่ http://www.outlook.com/email.psu.ac.th ใช้ Username เป็น 541011001@email.psu.ac.th และ Password ในครั้งแรก เป็นเลขที่บัตรประชาชน เมื่อ Login เข้าไปได้ในครั้งแรกแล้ว สามารถตั้งรหัสผ่านได้ตามต้องการ

เว็บไซต์ http://www.outlook.com/email.psu.ac.th

งานทะเบียนกลาง

เว็บไซต์งานทะเบียนกลาง http://reg.psu.ac.th/

งานทะเบียนกลางเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านทะเบียนและประมวลผลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีภารกิจหลักได้แก่

  • รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
  • ทะเบียนประวัติ โดยจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของนักศึกษาให้ เป็นปัจจุบัน
  • รับลงทะเบียนเรียน
  • ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา
  • จัดทำตารางเรียน
  • จัดทำตารางสอบ
  • รับทำสัญญาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
  • คำนวณผลการศึกษา
  • แจ้งผลการศึกษา
  • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาและเสนอขออนุมัติปริญญา/ประกาศนียบัตร
  • จัดทำใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร
  • ออกใบประมวลผลการศึกษา
  • ออกหนังสือรับรองต่างๆ
  • ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์แก่นักศึกษา

แหล่งงาน

เว็บไซต์ http://student.psu.ac.th/jobssearch

เว็บไซต์ PSU Job Search เป็นเว็บไซต์สมัครงานที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับให้บริการทั้งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัทต่างๆที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ PSU Job Search โดยนักศึกษาสามารถฝากประวัติและค้นหางานจากบริษัทต่างๆ ทั่วประเทศได้ สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถค้นหาประวัตินักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ต้องการ และดำเนินการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้เช่นกัน

ระบบ LMS@ PSU

เว็บไซต์ http://lms.psu.ac.th/

ระบบ LMS@PSUเป็นระบบที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยตัวของระบบนั้นมีพื้นฐานมาจากฟรีซอฟท์แวร์ที่ชื่อว่า Moodle (Modular Objact-Oriented Dynamic Learning Environment) ซึ่งผู้ใช้สามารถทำการสร้างบทเรียนแบบออนไลน์ในระบบเพื่อนำไปประยุกต์ใชกับการเรียนการสอนในรูปแบบที่ผู้สอนต้องการ

ระบบขอหนังสือรับรองและทรานสคริปต์

ระบบบริการงานธุรการผ่านเว็บ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการนักศึกษาขอทรานสคริปต์ และหนังสือรับรองต่างๆ ผ่านระบบ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

 • สำหรับนักศึกษา เข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำร้องขอใบประมวลผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองต่างๆ ติดตามเรื่องคำร้องต่างๆ
 • สำหรับศิษย์เก่า เข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำร้องขอใบประมวลผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองต่างๆ ติดตามเรื่องคำร้องต่างๆ หรือลงทะเบียนใหม่สำหรับศิษย์เก่าก่อนปี 39 หรือเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปรับปรุงค่าธรรมเนียมส่งหลักฐานการศึกษาถึงที่ภายในประเทศทางไปรษณีย์ ในอัตราดังนี้

 1. ค่าส่งเอกสาร 1-5 ฉบับ    ครั้งละ 50 บาท
 2. ค่าส่งเอกสาร 6-10 ฉบับ    ครั้งละ 70 บาท
 3. ค่าส่งเอกสาร 10 ฉบับขึ้นไป    ครั้งละ 100 บาท

เว็บไซต์ https://petitionservice.reg.psu.ac.th/

วิทยาเขตปัตตานี

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี

E-Mail
เว็บไซต์ https://mails.pn.psu.ac.th/horde3/imp/login.php

ตรวจสอบสำเร็จการศึกษา
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/registra/misc/web_page/index.php?page=stud_index.php

คำอธิบายรายวิชา
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/registra/curriculum/searchsubjectdesc.php

Download แบบฟอร์มงานทะเบียน
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/registra/misc/web_page/index.php?page=form_download.html

ระบบทุนการศึกษา
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/loan/scholar/Loginscholar.php

ระบบงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/loan/student/Login.php

ระบบหอพัก
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/dorm/

ระบบหอพักในกำกับ
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/cdorm/

ห้องเรียนเสมือน
เว็บไซต์ http://www.pn.psu.ac.th/vc_simulation.php/

งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/registra/misc/web_page/

ค้นหาอีเมล์นักศึกษา
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/intranet/email/search_mail_student3.php

วิทยาเขตภูเก็ต

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต

ระบบสารสนเทศนักศึกษา
เว็บไซต์ http://intranet.phuket.psu.ac.th/std_zone/login.php

WebMail
เว็บไซต์ http://www.phuket.psu.ac.th/webmail/

Virsual Classroom
เว็บไซต์ http://vcr.phuket.psu.ac.th/

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Virsual Classroom
เว็บไซต์ http://www.surat.psu.ac.th/vc_surat

E-Service (PSU Passpopst)
เว็บไซต์ http://classroom.surat.psu.ac.th/reserve_room/

ค้นหาตารางสอบ
เว็บไซต์ http://reg.surat.psu.ac.th/schedule/examschedule_main.php

หอบรรณสารสนเทศ
เว็บไซต์ http://lib.surat.psu.ac.th/web51/

เขตการศึกษาตรัง

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับนักศึกษาเขตการศึกษาตรัง

สารสนเทศนักศึกษา
เว็บไซต์ http://www.trang.psu.ac.th/information_student.php

E-Mail
เว็บไซต์ http://webmail.psu.ac.th/webmail/

E-learning
เว็บไซต์ http://vclass.trang.psu.ac.th/

Check Quota Print
เว็บไซต์ http://172.20.1.240/topup/