ระดับปริญญาตรี

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 135 หลักสูตร โดยแบ่งตามวิทยาเขตดังนี้

วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาเขตหาดใหญ่หลักสูตรที่เปิดสอนคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2554

ระดับปริญญาตรี

เว็บไซต์หลักสูตร: http://clpd.psu.ac.th/edubachelor/

คณะทันตแพทยศาสตร์

   
- หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา : ท.บ.(ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)
     

คณะแพทยศาสตร์ (Faculty of Medicine)

   
- แพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา พ.บ.
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อปริญญา วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ชื่อปริญญา วท.บ.(ชีวเวชศาสตร์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชากายภาพบำบัด
ชื่อปริญญา วท.บ.(กายภาพบำบัด)
     

คณะพยาบาลศาสตร์


   
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา พย.บ.
     

คณะเภสัชศาสตร์

   
- หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ชื่อปริญญา ภ.บ. (เภสัชศาสตร์)
- หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
ชื่อปริญญา ภ.บ.
(การบริบาลทางเภสัชกรรม)
     

คณะการแพทย์แผนไทย

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ชื่อปริญญา พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)
     

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  (เกษตรศาสตร์)
ชื่อปริญญา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา วท.บ.(วาริชศาสตร์)
     

คณะวิทยาศาสตร์

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อปริญญา วท.บ. (คณิตศาสตร์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  และการสื่อสาร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเคมี
ชื่อปริญญา วท.บ.(เคมี)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ชื่อปริญญา วท.บ.(จุลชีววิทยา)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา) ชื่อปริญญา วท.บ.(ชีววิทยา)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่อปริญญา วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ชื่อปริญญา วท.บ.(ฟิสิกส์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
ชื่อปริญญา วท.บ.(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
ชื่อปริญญา วท.บ.(วัสดุศาสตร์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาสถิติ
ชื่อปริญญา วท.บ.(สถิติ)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
ชื่อปริญญา วท.บ.(เคมี-ชีววิทยา)
     

คณะวิศวกรรมศาสตร์

   
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาเคมี
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
     

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ชื่อปริญญา วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
ชื่อปริญญา วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  เกษตร
ชื่อปริญญา วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)
     

คณะนิติศาสตร์

   
- หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต
     

คณะวิทยาการจัดการ

   
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการเงิน
ชื่อปริญญา บธ.บ.
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการตลาด
ชื่อปริญญา บธ.บ.(การตลาด)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริหารทรัพยาการมนุษย์
ชื่อปริญญา บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา บธ.บ. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อปริญญา บธ.บ.
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชื่อปริญญา บช.บ.(การจัดการ)
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ชื่อปริญญา รป.บ.
- หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ชื่อปริญญา บธ.บ.(การจัดการโลจิสติกส์)
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริหารและการปกครองท้องถิ่น
ชื่อปริญญา รป.บ.
     

คณะศิลปศาสตร์

   
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา
ชื่อปริญญา ศศ.บ. (ภาษาเพื่อการพัฒนา)
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ชื่อปริญญา ศศ.บ. (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร)
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาชุมชนศึกษา
ชื่อปริญญา ศศ.บ. (ชุมชนศึกษา)
     
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
  (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ศศ.บ.(ภาษาจีน)
     

คณะเศรษฐศาสตร์

   
- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ชื่อปริญญา ศ.บ.
- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
ชื่อปริญญา ศ.บ.

โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ชื่อปริญญา วท.บ.

วิทยาเขตปัตตานี

ปัจจุบันวิทยาเขตปัตตานี เปิดรับนักศึกษา 7 คณะ/วิทยาลัย คือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร คณะรัฐศาสตร์ และวิทยาลัยอิสลามศึกษา

ระดับปริญญาตรี

เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2555 : http://elc.psu.ac.th/edumanual/2555/
เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2554 : http://elc.psu.ac.th/edumanual/2554/

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  คณิตศาสตร์ประยุกต์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  เคมี-ชีววิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  เคมีอุตสาหกรรม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  เทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  เทคโนโลยีการประมง
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยียาง ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
     

คณะวิทยาการสื่อสาร

   
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  และการสื่อสารเพื่อการจัดการ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ
  และการผลิตสื่อ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะรัฐศาสตร์

   
- หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ชื่อปริญญา รัฐศาสตร์บัณฑิต
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
     

คณะศิลปกรรมศาสตร์

   
- หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ชื่อปริญญา ศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
- หลักสูตรศิลปบัณฑิต
  สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ชื่อปริญญา ศิลปบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
- หลักสูตร ศิลปะการแสดง (ต่อเนื่อง) ชื่อปริญญา ศิลปบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
- หลักสูตร ศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง) ชื่อปริญญา ศิลปบัณฑิต (ศิลปะประยุกต์)
     

คณะศึกษาศาสตร์

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์)สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาเคมี
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาชีววิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาฟิสิกส์-คณิตศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาจิตวิทยา
  การปรึกษาและการแนะแนว
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการประถมศึกษา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาศิลปศึกษา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  และการประเมินผลการศึกษา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาพลศึกษา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาสุขศึกษา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
     

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

   
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  และการจัดการในอิสลาม
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาครุศาสตร์อิสลาม
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต

วิทยาเขตภูเก็ต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อกระจาย โอกาสทาง การศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภาคใต้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในท้องถิ่นและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาคเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเจตนา ก่อตั้ง ที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต มุ่งมั่นที่จะให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ทางวิชาการระดับสูงเพื่อตอบสนองการพัฒนาภาคใต้ และเพื่อเป็นสถาบันที่สามารถรับใช้ชุมชนได้อย่างแท้จริง ด้วยเจตนารมณ์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการขยายเขตการศึกษาเพื่อเป็นการ กระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนที่มาจังหวัดภูเก็ต

ระดับปริญญาตรี

เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2555 : http://elc.psu.ac.th/edumanual/2555/
เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2554 : http://elc.psu.ac.th/edumanual/2554/

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

   
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว(หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

คณะวิเทศศึกษา

   
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ (จีน)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาจีนศึกษา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาไทยศึกษา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์

   
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดสอนในระดับปริญญาตรีทั้งหมด 2 คณะคือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการและ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาตรี

เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2555 : http://elc.psu.ac.th/edumanual/2555/
เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2554 : http://elc.psu.ac.th/edumanual/2554/

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาผลิตกรรมชีวภาพ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
     
     

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

วิทยาเขตตรัง

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรังเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 8 หลักสูตร โดยหลักสูตรทั้งหมดสังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เขตการศึกษาตรัง ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2555 : http://elc.psu.ac.th/edumanual/2555/
เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2554 : http://elc.psu.ac.th/edumanual/2554/

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

   
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการประกันภัย
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การประกันภัย)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการตลาด
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการการท่องเที่ยว)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการบัญชีต่อเนื่อง
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ชื่อปริญญา บัญชีบัณฑิต
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ชื่อปริญญา บัญชีบัณฑิต