หลักสูตรการศึกษา


หลักสูตรการศึกษาแบ่งเป็น หลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยจะมีข้อมูลหลักสูตรแต่ละสาขาที่เปิดสอนตามวิทยาเขต ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 135 หลักสูตร โดยแบ่งตามวิทยาเขตดังนี้

เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2556 : http://elc.psu.ac.th/edumanual/2556/
เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2555 : http://elc.psu.ac.th/edumanual/2555/
เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2554 : http://elc.psu.ac.th/edumanual/2554/

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 134 หลักสูตร แยกเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร 5 สาขา วิชา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 2 สาขาวิชา หลักสูตรระดับปริญญาโท 93 สาขาวิชา และ หลักสูตรระดับปริญญาเอก 34 สาขา โดยแบ่งตามวิทยาเขต ดังนี้

เว็บไซต์เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2556 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ
เว็บไซต์เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2555 : http://elc.psu.ac.th/edugrad/2555/
เว็บไซต์เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2554 : http://elc.psu.ac.th/edugrad/2554/

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 134 หลักสูตร แยกเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร 5 สาขา วิชา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 2 สาขาวิชา หลักสูตรระดับปริญญาโท 93 สาขาวิชา และ หลักสูตรระดับปริญญาเอก 34 สาขา โดยแบ่งตามวิทยาเขต ดังนี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย : http://elc.psu.ac.th/edugrad/2555/

วิทยาเขตหาดใหญ่

ระดับบัณฑิตศึกษา

เว็บไซต์เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2556 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ
เว็บไซต์เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2555 : http://elc.psu.ac.th/edugrad/2555/
เว็บไซต์เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2554 : http://elc.psu.ac.th/edugrad/2554/

คณะทันตแพทยศาสตร์

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
ชื่อปริญญา วท.ม.
(วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
  และแม็กซิลโลเฟเชียล
ชื่อปริญญา วท.ม.
(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
- หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิต
  ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
  สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชีย
ชื่อปริญญา ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
- หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิต
  สาขาวิชาปริทันตวิทยา
ชื่อปริญญา ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
- หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิตชั้นสูง
  สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
ชื่อปริญญา ป.บัณฑิตชั้นสูง
(ทันตแพทยศาสตร์)
- หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิตชั้นสูง
  สาขาวิชาอายุรศาสตร์ช่องปาก
ชื่อปริญญา ป.บัณฑิตชั้นสูง
(ทันตแพทยศาสตร์)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
ชื่อปริญญา ปร.ด.
( วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)
     

คณะแพทยศาสตร์

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ชื่อปริญญา ป.บัณฑิตชั้นสูง
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
ชื่อปริญญา ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)
     

คณะพยาบาลศาสตร์

   
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (ภาคปกติ)
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (ภาคปกติ)
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (ภาคพิเศษ)
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
  (ภาคพิเศษ)
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (ภาคพิเศษ)
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
  (ภาคพิเศษ)
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
     

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
     

คณะเภสัชศาสตร์

   
- หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
ชื่อปริญญา ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
- หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ชื่อปริญญา ภ.ม. (เภสัชศาสตร์)
- หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
ชื่อปริญญา ภ.ม. (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ชื่อปริญญา ปร.ด. (เภสัชศาสตร์)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
ชื่อปริญญา ปร.ด.
(การบริบาลทางเภสัชกรรม)
     

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาพืชศาสตร์
ชื่อปริญญา วท.ม.(พืชศาสตร์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน
ชื่อปริญญา : วท.ม.
(การจัดการทรัพยากรดิน)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
ชื่อปริญญา วท.ม. (พัฒนาการเกษตร)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
ชื่อปริญญา วท.ม. (โรคพืชวิทยา)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ชื่อปริญญา วท.ม. (สัตวศาสตร์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวาริชศาสตร์
ชื่อปริญญา วท.ม.(วาริชศาสตร์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชากีฏวิทยา
ชื่อปริญญา วท.ม.(กีฏวิทยา)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
ชื่อปริญญา ปร.ด.
(การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ชื่อปริญญา ปร.ด. (พืชศาสตร์)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ชื่อปริญญา ปร.ด. (พืชศาสตร์)
     

คณะวิทยาศาสตร์

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาเคมีศึกษา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาพฤษศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาเภสัชวิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาสรีรวิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาสัตววิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชื่อปริญญา ปร.ด.
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ชื่อปริญญา ปร.ด.
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ชื่อปริญญา ปร.ด.
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ชื่อปริญญา ปร.ด.
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ชื่อปริญญา ปร.ด.
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
ชื่อปริญญา ปร.ด.
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ชื่อปริญญา ปร.ด.
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
ชื่อปริญญา ปร.ด.
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา ชื่อปริญญา ปร.ด.
     

คณะวิทยาการจัดการ

   
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
     

อุตสาหกรรมเกษตร

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

คณะเศรษฐศาสตร์

   
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์

   
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์

   
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต
  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณทิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิทยาเขตปัตตานี

ระดับบัณฑิตศึกษา

เว็บไซต์เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2555 : http://elc.psu.ac.th/edugrad/2555/
เว็บไซต์เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2554 : http://elc.psu.ac.th/edugrad/2554/

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาฟิสิกส์พอลิเมอร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโนยีพอลิเมอร์
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อปริญญา ศศ.ม (ภาษาไทย)
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ชื่อปริญญา ศศ.ม
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
     

คณะศึกษาศาสตร์

   
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการประถมศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการปฐมวัยศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการออกแบบระบบการเรียนการสอน
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิชาชีพครู
ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
     

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

   
- ศิลปศาตรมหาบัณฑิต (อิสลามศึกษา)
  สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ชื่อปริญญา ศิลปศาตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
     

วิทยาเขตภูเก็ต

ระดับบัณฑิตศึกษา

เว็บไซต์เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2555 : http://elc.psu.ac.th/edugrad/2555/
เว็บไซต์เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2554 : http://elc.psu.ac.th/edugrad/2554/

คณะอุตสาหกรรมบริการ

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาตรี

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 135 หลักสูตร โดยแบ่งตามวิทยาเขตดังนี้

วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาเขตหาดใหญ่หลักสูตรที่เปิดสอนคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2554

ระดับปริญญาตรี

เว็บไซต์หลักสูตร: http://clpd.psu.ac.th/edubachelor/

คณะทันตแพทยศาสตร์

   
- หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา : ท.บ.(ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)
     

คณะแพทยศาสตร์ (Faculty of Medicine)

   
- แพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา พ.บ.
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อปริญญา วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ชื่อปริญญา วท.บ.(ชีวเวชศาสตร์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชากายภาพบำบัด
ชื่อปริญญา วท.บ.(กายภาพบำบัด)
     

คณะพยาบาลศาสตร์


   
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา พย.บ.
     

คณะเภสัชศาสตร์

   
- หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ชื่อปริญญา ภ.บ. (เภสัชศาสตร์)
- หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
ชื่อปริญญา ภ.บ.
(การบริบาลทางเภสัชกรรม)
     

คณะการแพทย์แผนไทย

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ชื่อปริญญา พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)
     

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  (เกษตรศาสตร์)
ชื่อปริญญา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา วท.บ.(วาริชศาสตร์)
     

คณะวิทยาศาสตร์

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อปริญญา วท.บ. (คณิตศาสตร์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  และการสื่อสาร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเคมี
ชื่อปริญญา วท.บ.(เคมี)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ชื่อปริญญา วท.บ.(จุลชีววิทยา)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา) ชื่อปริญญา วท.บ.(ชีววิทยา)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่อปริญญา วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ชื่อปริญญา วท.บ.(ฟิสิกส์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
ชื่อปริญญา วท.บ.(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
ชื่อปริญญา วท.บ.(วัสดุศาสตร์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาสถิติ
ชื่อปริญญา วท.บ.(สถิติ)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
ชื่อปริญญา วท.บ.(เคมี-ชีววิทยา)
     

คณะวิศวกรรมศาสตร์

   
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาเคมี
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
     

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ชื่อปริญญา วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
ชื่อปริญญา วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  เกษตร
ชื่อปริญญา วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)
     

คณะนิติศาสตร์

   
- หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต
     

คณะวิทยาการจัดการ

   
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการเงิน
ชื่อปริญญา บธ.บ.
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการตลาด
ชื่อปริญญา บธ.บ.(การตลาด)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริหารทรัพยาการมนุษย์
ชื่อปริญญา บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา บธ.บ. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อปริญญา บธ.บ.
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชื่อปริญญา บช.บ.(การจัดการ)
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ชื่อปริญญา รป.บ.
- หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ชื่อปริญญา บธ.บ.(การจัดการโลจิสติกส์)
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริหารและการปกครองท้องถิ่น
ชื่อปริญญา รป.บ.
     

คณะศิลปศาสตร์

   
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา
ชื่อปริญญา ศศ.บ. (ภาษาเพื่อการพัฒนา)
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ชื่อปริญญา ศศ.บ. (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร)
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาชุมชนศึกษา
ชื่อปริญญา ศศ.บ. (ชุมชนศึกษา)
     
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
  (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ศศ.บ.(ภาษาจีน)
     

คณะเศรษฐศาสตร์

   
- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ชื่อปริญญา ศ.บ.
- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
ชื่อปริญญา ศ.บ.

โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ชื่อปริญญา วท.บ.

วิทยาเขตปัตตานี

ปัจจุบันวิทยาเขตปัตตานี เปิดรับนักศึกษา 7 คณะ/วิทยาลัย คือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร คณะรัฐศาสตร์ และวิทยาลัยอิสลามศึกษา

ระดับปริญญาตรี

เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2555 : http://elc.psu.ac.th/edumanual/2555/
เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2554 : http://elc.psu.ac.th/edumanual/2554/

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  คณิตศาสตร์ประยุกต์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  เคมี-ชีววิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  เคมีอุตสาหกรรม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  เทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  เทคโนโลยีการประมง
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยียาง ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
     

คณะวิทยาการสื่อสาร

   
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  และการสื่อสารเพื่อการจัดการ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ
  และการผลิตสื่อ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะรัฐศาสตร์

   
- หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ชื่อปริญญา รัฐศาสตร์บัณฑิต
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
     

คณะศิลปกรรมศาสตร์

   
- หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ชื่อปริญญา ศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
- หลักสูตรศิลปบัณฑิต
  สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ชื่อปริญญา ศิลปบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
- หลักสูตร ศิลปะการแสดง (ต่อเนื่อง) ชื่อปริญญา ศิลปบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
- หลักสูตร ศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง) ชื่อปริญญา ศิลปบัณฑิต (ศิลปะประยุกต์)
     

คณะศึกษาศาสตร์

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์)สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาเคมี
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาชีววิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาฟิสิกส์-คณิตศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาจิตวิทยา
  การปรึกษาและการแนะแนว
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการประถมศึกษา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาศิลปศึกษา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  และการประเมินผลการศึกษา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาพลศึกษา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาสุขศึกษา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
     

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

   
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  และการจัดการในอิสลาม
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาครุศาสตร์อิสลาม
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต

วิทยาเขตภูเก็ต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อกระจาย โอกาสทาง การศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภาคใต้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในท้องถิ่นและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาคเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเจตนา ก่อตั้ง ที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต มุ่งมั่นที่จะให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ทางวิชาการระดับสูงเพื่อตอบสนองการพัฒนาภาคใต้ และเพื่อเป็นสถาบันที่สามารถรับใช้ชุมชนได้อย่างแท้จริง ด้วยเจตนารมณ์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการขยายเขตการศึกษาเพื่อเป็นการ กระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนที่มาจังหวัดภูเก็ต

ระดับปริญญาตรี

เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2555 : http://elc.psu.ac.th/edumanual/2555/
เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2554 : http://elc.psu.ac.th/edumanual/2554/

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

   
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว(หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

คณะวิเทศศึกษา

   
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ (จีน)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาจีนศึกษา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาไทยศึกษา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์

   
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดสอนในระดับปริญญาตรีทั้งหมด 2 คณะคือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการและ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาตรี

เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2555 : http://elc.psu.ac.th/edumanual/2555/
เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2554 : http://elc.psu.ac.th/edumanual/2554/

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาผลิตกรรมชีวภาพ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
     
     

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

วิทยาเขตตรัง

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรังเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 8 หลักสูตร โดยหลักสูตรทั้งหมดสังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เขตการศึกษาตรัง ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2555 : http://elc.psu.ac.th/edumanual/2555/
เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2554 : http://elc.psu.ac.th/edumanual/2554/

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

   
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการประกันภัย
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การประกันภัย)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการตลาด
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการการท่องเที่ยว)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการบัญชีต่อเนื่อง
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ชื่อปริญญา บัญชีบัณฑิต
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ชื่อปริญญา บัญชีบัณฑิต

ค่าใช้จ่ายการศึกษาระดับปริญญาตรี

นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บในอัตราดังต่อไปนี้

1. ภาคการศึกษาปกติ มีอัตราดังต่อไปนี้

1.1 กลุ่ม 1
    1) คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท
    2) คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี ภาคการศึกษาละ 26,000 บาท

1.2 กลุ่ม 2.1
    1) คณะวิศวกรรมศาสตร์
        - ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
        - โครงการพิเศษและหลักสูตรที่ เปิดสอน ณ เขตการศึกษาภูเก็ต ภาคการศึกษาละ 24,000 บาท
    2) คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
    3) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
    4) คณะเภสัชศาสตร์
        - หลักสูตร 5 ปี ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท
        - หลักสูตร 6 ปี ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

1.3 กลุ่ม 2.2
    1) คณะแพทยศาสตร์
        - หลักสูตรกายภาพบำบัด ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
        - หลักสูตรวิชารังสีเทคนิค(ต่อเนื่อง 2 ปี)ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท
    2) คณะวิทยาศาสตร์
        - หลักสูตร4 ปีและหลักสูตรที่เปิดสอน ณ เขตการศึกษาภูเก็ต ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท
        - หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง 2 ปี) ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท
    3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท
    4) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
        - หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท
    5) คณะวิทยาการสื่อสาร ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท
    6) คณะพยาบาลศาสตร์
        - หลักสูตร 4 ปี ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
        - หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท
    7) คณะการแพทย์แผนไทยภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
    8) คณะเทคโนโลยีและการจัดการภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
    9) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท

1.4 กลุ่ม 3
    1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท
    2) คณะศิลปกรรมศาสตร์
        - หลักสูตร 4 ปี ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท
        - หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท
    3) คณะรัฐศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท
    4) คณะศึกษาศาสตร์
        - หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท
    5) วิทยาลัยอิสลามศึกษา
        - หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท
    6) คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท
    7) คณะนิติศาสตร์
        - ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท
        - ภาคบัณฑิต ภาคการศึกษาละ 17,000 บาท
    8) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
        - หลักสูตร4 ปี ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท
        - หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท
    9) คณะวิทยาการจัดการ
        - หลักสูตร4 ปี ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท
        - หลักสูตรการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ภาคการศึกษาละ 48,000 บาท
        - หลักสูตรการบัญชี (ต่อเนื่อง 2 ปี) ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
    10) คณะศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท
    11) คณะอุตสาหกรรมบริการ
        - หลักสูตรการจัดการโรงแรม
                     นักศึกษาไทย ภาคการศึกษาละ 27,000 บาท
                     นักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท
        - หลักสูตรการจัดการการบริการ และหลักสูตรการจัดการ การท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
                     นักศึกษาไทย ภาคการศึกษาละ 33,000 บาท
                     นักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 41,000 บาท
        - หลักสูตรวิเทศธุรกิจ (จีน) หลักสูตรจีนศึกษา และหลักสูตรไทยศึกษา
                     นักศึกษาไทย ภาคการศึกษาละ 37,000 บาท
                     นักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท

2. นักศึกษาที่ใช้เวลาศึกษาเกินจากที่หลักสูตรกำหนด

เรียกเก็บอัตราครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาปกติคณะนั้น ๆ โดยเรียกเก็บอัตราดังกล่าว ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่เกินจากหลักสูตรกำหนดเป็นต้นไป ทั้งนี้ จำนวนภาคการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด ให้นับภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับรวมภาคการศึกษาที่มีการลาพัก

ประกาศใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ 30 ต.ค. 2549
(รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์