อาจารย์/บุคลากร

มหาวิทยาลัยโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัยและต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร ซึ่งให้บริการด้านต่างๆ เช่น ประวัติบุคลากร การลาหยุดราชการ เป็นต้น ซึ่งระบบที่ให้บริการสามารถดูรายละเอียดของแต่ละวิทยาเขตได้ดังต่อไปนี้

Blog อาจารย์/บุคลากร
เว็บไซต์ http://share.psu.ac.th
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
วิทยาเขตหาดใหญ่
วิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขตภูเก็ต
วิทยาสุราษฏร์ธานี
เขตการศึกษาตรัง

วิทยาเขตหาดใหญ่

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับบุคลากรวิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาเขตหาดใหญ่

อินทราเน็ต

อินทราเน็ต(Intranet) คือ ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเป็นบริการ และการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหมือนกันอินเทอร์เน็ต แต่จะเปิดให้ใช้เฉพาะสมาชิกในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น

เว็บไซต์ http://www.intranet.psu.ac.th/

ระบบค้นหมายเลขโทรศัพท์

PSU Phone Book ระบบค้นหมายเลขโทรศัพท์ พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วิธีการใช้งานสมุดโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์
     1. พิมพ์คำที่ต้องการค้น อาจเป็นข้อความทั้งหมด (เช่น ชื่อ หรือ นามสกุล หรือ ชื่อแล้ว ตามด้วยนามสกุล โดยเว้น 1 เคาะระหว่างชื่อและนามสกุล) หรือส่วนหนึ่งของข้อความที่ต้องการค้น ในช่อง ค้นหา กด Enter หรือคลิกปุ่ม Search
     2. หรือค้นโดยการคลิกที่ผังโครงสร้างของคณะ/หน่วยงานด้านซ้ายมือ เพื่อเข้าไปยังคณะ/หน่วยงานที่ต้องการดูข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์
     3. กรณีผลที่ได้จากคำค้น เช่น คณบดี มีมากกว่าหนึ่ง สามารถนำเมาส์ไปวางบนข้อความดังกล่าวเพื่อดูสังกัดของคำค้น หรือคลิกบนข้อความเพื่อกลับไปสู่หน้าต้นสังกัดของคำค้น
     4. หากโทรจากภายในมหาวิทยาลัยฯ กดหมายเลขภายใน 4 ตัว ที่ท่านต้องการติดต่อ
     5. หากโทรจากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ กด 0 7428 แล้วตามด้วยหมายเลข 4 ตัว ที่ท่านต้องการติดต่อ

เว็บไซต์ http://phonebook.psu.ac.th

ระบบสืบค้นไปรษณียภัณฑ์

เว็บไซต์ http://docfinder.psu.ac.th/post/

ระบบสืบค้นไปรษณียภัณฑ์ คือจดหมายที่จ่าหน้าซองส่งถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยไม่ได้ระบุชื่อ คณะ/หน่วยงาน หรือตู้เช่าไปรษณีย์ ซึ่งไปรษณีย์ภัณฑ์ที่สามารถสืบค้นได้ ได้แก่ EMS ลงทะเบียน พัสดุ ธนาณัติ DHL (จดหมายธรรมดาสืบค้นไม่ได้)

ระบบสารสนเทศบุคลากร

เว็บไซต์ https://hrmis.psu.ac.th/home/home.aspx

ระบบงาน MIS ของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาและใช้มาแล้วเป็นเวลาประมาณ 15 ปี ต่อมาทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็นว่า ระบบงาน MIS ที่ใช้อยู่บนเครื่อง VAX 11/785 นั้นได้ใช้งานมานานแล้ว และเกิดปัญหาขึ้นบ่อยครั้ง อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ที่ถูกใช้งานมานาน อีกทั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ค่อนข้างล้าสมัยหากเทียบกับเทคโนโลยีในขณะนั้น จึงได้มีการปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์มาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ HP K200 Memory 128 MB Hard disk 10 GB OS HP-Ux10.01 และใช้ซอฟต์แวร์ ORACLE Version7 ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีความสามารถสูงและใช้ได้ดีกับระบบฐานข้อมูลใหญ่ๆ และได้พัฒนาระบบงาน MIS ขึ้นใหม่จากงานเดิมที่ใช้อยู่เป็นหลัก และได้ทำการเพิ่มเติมในบางส่วนตามความต้องการใหม่ทั้งในส่วนของคณะและหน่วยงานกลาง เพื่อให้การใช้ข้อมูลที่มีอยู่มีประสิทธิภาพ และสนองตอบต่อความต้องการทั้งของคณะ และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันระบบงาน MIS ของมหาวิทยาลัย มีอยู่ทั้งสิ้น 5 ระบบงาน ได้แก่

          1. ระบบงานการเงิน
          2. ระบบงานเงินเดือน
          3. ระบบงานทะเบียนนักศึกษา
          4. ระบบงานครุภัณฑ์
          5. ระบบงานบุคลากร

ระบบสืบค้นเงินเดือน

เว็บไซต์ https://payroll.psu.ac.th/

ระบบสืบค้นเงินเดือน ม.อ. สำหรับบุคลากรใน ม.อ. สืบค้นการจ่ายเงินเดือนปัจจุบันและย้อนหลังได้

เช็คอีเมล์(PSU :: Webmail)

เว็บไซต์ https://webmail.psu.ac.th

PSU :: Webmail Login เป็นบริการ ITพื้นฐานสำหรับบุคลากร โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถใช้บริการพื้นฐานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการโดยต้องใช้ PSU Passport เป็นกุญแจสำหรับเข้าใช้บริการ ซึ่ง E-Mail Address บุคลากรจะได้ E-Mail Address อัตโนมัติจากระบบ โดยจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษ มี จุด และตามด้วยนามสกุลตัวแรก ตามด้วย @psu.ac.th เช่น naowarat.s@psu.ac.th เป็นต้น

วิทยาเขตปัตตานี

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับบุคลากรวิทยาเขตปัตตานี

ระบบ E-Mail
เว็บไซต์ http://www.pn.psu.ac.th/select_mail/staff.html

Intranet
เว็บไซต์ http://intranet.pn.psu.ac.th

ค้นหาอีเมล์บุลคากร
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/intranet/email/search_mail3.php

ค้นหาอีเมล์หน่วยงาน
เว็บไซต์ http://mis-pattani2.pn.psu.ac.th/intranet/EmailInstitute/searchemail.php

ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เว็บไซต์ http://www.pn.psu.ac.th/telephone/telephone.php

บริการยานยนต์
เว็บไซต์ http://intranet.pn.psu.ac.th/budget/car/Table_total.php

ระบบงานสารบรรณ
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/saraban/main/Home.php

ระบบตรวจสอบเงินยืมนักศึกษา
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/budget/income/

ระบบสหกรณ์
เว็บไซต์ http://intranet.pn.psu.ac.th/budget/sahakron/index.php

วิทยาเขตภูเก็ต

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับบุคลากรวิทยาเขตภูเก็ต

ระบบสารสนเทศบุคลากร
เว็บไซต์ https://dss.psu.ac.th/dss_person/

หมายเลขโทรศัพท์
เว็บไซต์ http://www.phuket.psu.ac.th/phonebook/index.php

ตรวจสอบจดหมายและพัสดุ
เว็บไซต์ http://intranet.phuket.psu.ac.th/staff/mail/mail_list.php

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับบุคลากรวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เว็บไซต์ http://www.surat.psu.ac.th//phone/

เขตการศึกษาตรัง

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับบุคลากรเขตการศึกษาตรัง

สารสนเทศบุคลากร
เว็บไซต์ http://www.trang.psu.ac.th/information_personal.php

ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เว็บไซต์ http://www.trang.psu.ac.th/ccenter/index.php?option=com_wrapper&ItemId=46

E-Mail
เว็บไซต์ http://webmail.psu.ac.th/webmail

Blog:ชานชาลาแห่งการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยจากทุกวิทยาเขตสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างสะดวก ด้วยการเลือกใช้เครื่องมือทางด้านสารสนเทศช่วยในการเปิดช่องทาง

สำหรับเครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบบล็อก ที่มีชื่อระบบการจัดการความรู้ระดับองค์กร (Open-Source Web Base Enterprise Knowledge Management System) หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าซอฟต์แวร์ KnowledgeVolution ซึ่งพัฒนาโดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งระบบเว็บบล็อกดังกล่าวชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรียกว่า " ชานชาลาแห่งการเรียนรู้ "

เว็บไซต์ http://share.psu.ac.th/

ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

เว็บไซต์  http://www.oic.go.th/index.htm

วิสัยทัศน์

"เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและการประสานงานหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชน และเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิของประชาชนในการรับ รู้ข้อมูลข่าวสาร"

พันธกิจ

พันธกิจ 1 ดำเนินการเพื่อสนับสนุนบทบาทตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ ราชการในการกำกับดูแล และสอดส่องการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงออกระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรการ แนวทางปฏิบัติโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อคุ้มครองและรองรับสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ 2 ดำเนินการด้านวิชาการและธุรการให้กับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในกระบวนการวินิจฉัยอุทธรณ์ รวมถึง การสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และประชาชน องค์กรพัฒนาภาคเอกชนเพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540