สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

เว็บไซต์  http://www.corin.psu.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นจากข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยโดยกรมวิเทศสหการและทบวงมหาวิทยาลัย กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID)
ภายใต้โครงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถาบันที่เป็นมืออาชีพ ด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่งของประเทศ ดำเนินการวิจัย บริการวิชาการ และสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่ง สถาบันฯ มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นสถาบัน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและลุ่มน้ำที่มีส่วนร่วมในโปรแกรมและกิจกรรมต่างๆ ในประเทศไทยและในภูมิภาคในการส่งเสริมการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่ลุ่มน้ำ สถาบันได้ มุ่งเน้นการใช้วิธีการบูรณาการ ความร่วมมือแบบพหุภาคี และการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเข้มแข็ง สถาบันฯ มีศักยภาพในด้านการขับเคลื่อนกระบวนการเทคนิคและวิธีการให้เห็นเป็นรูปธรรมด้านงานวิจัยและการเรียนรู้ ในพื้นที่การปรับปรุงนโยบายการศึกษาและอบรมซึ่งใช้แนวคิด “การเรียนรู้โดยผ่านการลงมือทำ”

ผลงานในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความชำนาญการในการเป็นสถาบันเฉพาะทางที่ดำเนินโครงการวิจัยและงานบริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรแบบองค์รวมจากการปฎิบัติจริงในพื้นที่ เน้นการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนา นอกเหนือจากงานวิจัยแล้ว สถาบันฯ เป็นองค์กรที่ผลงานโดดเด่นด้านงานวิเทศสัมพันธ์ และการพัฒนาหลักสูตรการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง แบบบูรณาการ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ มีโครงการเพื่อสนองพระราชดำริ และโครงการต่างๆ ทั้งใน ประเทศและประเทศลุ่มน้ำโขง เป็นสถาบันที่พึ่งตนเอง มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ