ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาหาดใหญ่

ผศ.ดร.พิพัฒน์ ชูโต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
E-mail: pipat.c@psu.ac.th

เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
E-mail: kewalin.t@psu.ac.th

ดร. สุมนา ลาภาโรจน์กิจ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
E-mail: sumana.l@psu.ac.th

ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
E-mail: theerawat.h@psu.ac.th

ผศ.นพ. ธวัช ชาญชญานนท์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
E-mail: chanchanon@yahoo.com

ดร.พนิดา สุขศรีเมือง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
E-mail: phanida.s@psu.ac.th

ผศ.ชุติพร จิโรจน์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา
E-mail: chutiporn.j@psu.ac.th

รศ. สมชาย ชูโฉม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และการกีฬา
E-mail: somchai.c@psu.ac.th

ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสหกิจศึกษา
E-mail: yupawadee.s@psu.ac.th

ผศ.เถกิง วงศ์ศิริโชติ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและการเรียนการสอน
E-mail: thakerng.w@psu.ac.th

ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
E-mail: kawinbhat.s@psu.ac.th

ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซี่ยนศึกษา
E-mail: supatra.d@psu.ac.th

ดร.สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับนักศึกษา
E-mail: suksawat.s@psu.ac.th