สรุปรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนาภารกิจอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องตามกรอบแนวทางการพัฒนาหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์การบริหาร ที่เน้นการทำงานเชิงระบบเพื่อการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยกำหนดนโยบายที่ชัดเจน มีระบบการบริหารบุคคล มีระบบบริหารที่ดี มีธรรมาภิบาล และมีฐานการเงินที่เข้มแข็งในระยะยาวเพื่อมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่เป้าหมาย การเป็นมหาวิทยาลัยเน้นวิจัย โดยมีผลการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต/เขตการศึกษา และคณะ/หน่วยงาน ในช่วงปี 2551-2552 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2551-2552