ศิษย์เก่า

สำหรับ

ตลอดช่วงสี่สิบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ออกไปรับใช้สังคมจำนวนมาก โดยศิษย์เก่าเหล่านี้ต่างมีบทบาทอยู่ในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ศิษย์เก่าสนใจ

สมาคมศิษย์เก่า

กองทุน/ มูลนิธิ ม.อ.

ข่าวสาร

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

คณะที่เปิดสอน

วิทยาเขตหาดใหญ่
 
วิทยาเขตปัตตานี
 
วิทยาเขตภูเก็ต
 
วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี
 
เขตการศึกษาตรัง

หน่วยงานมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการบัณฑิตอาสา